a) İstanbul Kalkınma Ajansı ile Yaşam Merkezi Projesi:

Dernek tüzüğünün 4/28. Maddesi gereğince, çocuk evlerinde kalan korunmaya ihtiyacı olan çocukların rehabilitasyonu, sanat ve spor beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi, eğitim ve mesleki olarak geleceklerinin desteklenmesi amacı ile hazırlanan bu proje 2012 yılı İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı kapsamında Referans Numarası: İSTKA/2012 GNC olan “Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Merkezi” projesi yazılmış ve kabul edilmiştir. Projemize ortak olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bulunmaktadır. Projemizin bütçesi 1.000.000 (bir milyon) TL’lik olup %10’u derneğimiz tarafından karşılanmıştır. Proje kapsamında Başakşehir ve Çekmeköy’de iki adet yaşam merkezi açılmıştır.

İSTKA desteğinin sona ermesiyle “Başakşehir Yaşam Merkezi” için Başakşehir Belediyesi ile protokol imzalanmış ve sürdürülebilirliği sağlanmıştır. 2016 yılında Yaşam Merkezimiz Küçükçekmece’ye taşınmış, Küçükçekmece Belediyesi ile protokol imzalanmıştır. 2019 yılında Belediye ile imzalanan protokolün sona ermesiyle Küçükçekmece Yaşam Merkezimiz derneğin öz kaynaklarıyla hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

2012 yılında İSTKA desteğiyle açılan Çekmeköy Yaşam Merkezimiz, projenin sona ermesiyle Ümraniye’ye taşınmış ve derneğin öz kaynakları kullanılarak sürdürülebilirliği devam ettirilmiştir.

2016 yılında Tuzla Belediyesiyle imzalan protokol çerçevesinde, 3. Yaşam Merkezimiz olan Tuzla Yaşam Merkezi açılmıştır. Mevcut durumda derneğin öz kaynakları kullanılarak hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

b) T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Hami Aile Projesi:

Dernek tüzüğünün 4/10, 11 ve 12. maddeleri gereğince, çocuk evlerindeki her bir çocuk için, onun velisi olacak, çocuğu hafta sonları evlerine alabilecek bir aile bulunması hedeflenmiştir. Bu proje ile çocuk evlerinde kalan çocukların aile müessesini yakından tanımaları, aile sıcaklığını tatmaları amaçlanmaktadır. Bu proje ile derneğimizin 2014 yılına kadar çocuk evlerimizde kalan 65 (altmış beş) çocuğumuza “Gönüllü Hami Ailesi” temin etmiş bulunuyoruz.

Dernek tüzüğünün 4/28. maddesi gereğince, “Hami Aile Projesi” önceki adı İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığına teklif edilerek, 2014 yılı için kabul edilmiş bulunmaktadır. Kabul edilen bu proje ile, İstanbul Çocuk Evleri’nde bulunan çocukların rol-model kazanması, bağlanma ve aidiyet duygusunu yaşayabilmesi için, hami ailesi olmayan çocuklara birer aile bulunması ön görülmektedir. Proje 180.000 (yüz seksen bin) TL bütçeli olup %50’lik kısmı derneğimizce karşılanmıştır . Projemiz 2015 yılında mali desteğinin sona ermesinden sonra da sürdürülmeye devam edilmiş, 2022 yılı itibarı ile aktif olarak uygulanmaktadır.

c) İstanbul Kalkınma Ajansı ile Dezavantajlı Çocuklara Hayat Rehberi Yetiştirme Projesi: 

Dernek tüzüğünün4/2, 28 ve 9. Maddeleri gereğince, 2015 İstanbul Kalkınma Ajansı “Kadın İstihdamının Arttırılması Mali Destek Programı” kapsamında çocuk evlerinde çalışmak üzere nitelikli bakım personeli yetiştirmek için Referans No: TR10/15/KDN/0025 olan “Dezavantajlı Çocuklara Hayat Rehberi Yetiştirme Projesi” yazılmış ve kabul edilmiştir. Projemize, ortak olarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iştirakçi olarak İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Biruni Üniversitesi dahil olmuşlardır. Projemizin bütçesi 552.333 (beş yüz elli iki bin üç yüz otuz üç) TL’dir. Bu bütçenin %10’luk kısmı derneğimiz tarafından karşılanmıştır. Projemizde dezavantajlı çocuklara bakım verecek kişilerin eğitiminde kullanılmak üzere 1264 saatlik eğitim modülü ve kitapları yazılmış, bu modülü uygulamak üzere “Hayat Rehberi Yetiştirme Kursları” düzenlenmiş. Sertifikalarını alan kadınların çocuk evlerinde ve dezavantajlı çocuklara hizmet veren farklı kurumlarda istihdam olunmalarına aracı olunmuştur.

Projemizin sona ermesinden sonra da İstanbul Başakşehir ve Bayrampaşa ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile yapılan protokollerle “Çocuk Bakım Elemanı Yetiştirme Kursları” düzenlenmeye devam edilmiştir.

d) İstanbul Kalkınma Ajansı ile Dezavantajlı Çocuklara Yaşam Atölyeleri ve Terapi Hizmetleri Yoluyla Psikososyal Destek Sağlanması Projesi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk evlerinde kalan dezavantajlı, kimsesiz ve korunmaya ihtiyaç duyan, bağımlı, ihmal ve istismar mağduru çocukların okul dışı zamanlarının önemli bir kısmını geçirdiği Eğitim ve Gelişim Merkezlerinde (Yaşam Merkezi) atölyeler açma, bu merkezler için eğitim programı hazırlama, Yaşam Merkezlerinde çalışan psikolog ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleme yoluyla yasam merkezlerinin eğitim ve terapi hizmetlerindeki kalite ve kapasitesini geliştirerek kimsesiz ve korunmaya ihtiyacı olan çocukların iyi olma halini artırmaktır. Bu sebeple hazırlanan bu proje, İstanbul Kalkınma Ajansı 2016 Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı Referans No: TR10/16/ÇGE0020 “Dezavantajlı Çocuklara Yaşam Atölyeleri ve Terapi Hizmetleri Yoluyla Psikososyal Destek Sağlanması Projesi” yazılmış ve kabul edilmiştir. Projemize İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortak olarak, Biruni Üniversitesi ise iştirakçi olarak destek sağlamıştır. Proje bütçesi 646.000 TL olup %10’u derneğimiz tarafından karşılanmıştır. Proje bitiminden sonra da Küçükçekmece, Ümraniye ve Tuzla Yaşam Merkezlerimizde çocuklarımıza hizmet vermeye devam edilmektedir

e) İstanbul Kalkınma Ajansı ile Bireysel Gelişim Sosyal Dönüşüm Projesi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı çocuk evlerinde kalan 5-18 yaş arası dezavantajlı çocukların sosyal yaşamda var olabilmeleri, donanımlı, yenilikçi ve girişimci bireyler olarak yasadıkları topluma fayda sağlamaları, bilim ve teknoloji branşlı üniversite öğrencisi gençler mentörlüğünde, usta çırak ilişkisi ile çocukların sektör anlamında çalışmalar yapmasını sağlamak, aynı şekilde bir adım sonra iş hayatında varlık gösterecek, ilgi ve yeteneklerini geliştirecekleri, karakter gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yapılması amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı Referans No: TR10/21/ÇEG/0011 olan “Bireysel Gelişim Sosyal Dönüşüm Projesi” yazılmış ve kabul edilmiştir. Projemize ortak olarak; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, iştirakçi olarak Lider Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği dahil olmuşlardır. Projemizin bütçesi 1.405.272,00 (bir milyon dört yüz beş bin iki yüz yetmiş iki) TL’dir. Bu bütçenin %10’luk kısmı derneğimiz tarafından karşılanacaktır

Dezavantajlı çocukların eğitimli birer birey olmalarını ve sosyal uyumlarının sağlanmasını amaçlayan projemize 01.02.2022 tarihi itibariyle başlanmış olup 18 ay proje süresi ve sonrasında sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.